Improvised Music from Japan / Discography

Satoko Fujii Orchestra Nagoya Version

Nagoyanian

(Bakamo Records, BKM-001) (Japan) (CD)


  1. Nagoyanian (14:18)
  2. Masai no Mai (9:08)
  3. Fue Taiko (9:09)
  4. Exile (13:04)
  5. Tobifudo (7:52)

Music by Satoko Fujii (1, 3, 4), and Natsuki Tamura (2, 5)

Satoko Fujii Orchestra Nagoya Version
Satoko Fujii: conductor
Shingo Takeda: alto sax
Akihiko Yoshimaru: alto sax
Kenichi Matsumoto: tenor sax
Yoshihiro Hanawa: tenor sax
Yoshiyuki Hirao: tenor sax
Ryuichi Yoshida: baritone sax
Natsuki Tamura: trumpet
Tsutomu Watanabe: trumpet
Takahiro Tsujita: trumpet
Misaki Ishiwata: trumpet
Tomoyuki Mihara: trombone
Yuki Kanbayashi: trombone
Tatsuki Yoshino: tuba
Yasuhiro Usui: guitar
Shigeru Suzuki: bass
Hisamine Kondo: drums

Recorded live by Yo Ohta at Tokuzo, Nagoya, March 1, 2004 (1-3, 5) and May 19, 2003 (4)
Mixed and mastered by Yasuhiro Usui
Photos by Miki Yamaguchi and Masako Tanaka
Design by Yasuhiro Usui

Released in December 2004