Improvised Music from Japan / Discography

Shizuru Ohtaka

Nostalgia

(King Record, KICS 447) (CD)


  1. Gaia--Hanamuke no Uta (3:35)
  2. Na (3:45)
  3. Hoshi no Kodomotachi (4:04)
  4. Mainichi ga Party (4:45)
  5. Ushio (4:34)
  6. Born to Love (5:39)
  7. Suki ni Narimashita (5:03)
  8. Matsuri (4:27)
  9. Dear Kids (6:34)
  10. Komori-uta (2:36)

Music by Shizuru Ohtaka (1, 3, 5, 9) and Yasuhiko Fukuda (2, 4, 6-8, 10)
Words by Shizuru Ohtaka (1, 2, 4-9), Masato Tomobe (3), and Yasuhiko Fukuda (10)
Arranged by Michiaki Kato (1) and Yasuhiko Fukuda (2-10)

Shizuru Ohtaka: vocal (1-10), chorus (1, 2, 4, 6-9), bell (3), tambourine (3), voice (5)
Michiaki Kato: guitar (1), synthesizer (1), banjo (7)
Ichiko Hashimoto: prepaired piano (1)
Yuki Sugawara: percussion (1, 9), high hat (3), snare drum (3), castanet (3), berimbau (5)
Takeshi Yamanaka: manipulator (1)
Yasuhiko Fukuda: synthesizer (2-9), vocal (2), piano (3, 4, 10), tambourine (3), cymbals (3), chorus (4), ukulele (7)
Masaki Yoshimi: tabla (2, 4, 5), chorus (4), etc.
Masato Tomobe: vocal (3), bell (3)
Chuei Yoshikawa: acoustic guitar (3), gut guitar (5)
Keisuke Ohta: violin (3, 4), voice (4), chorus (4)
Hitoshi Watanabe: double bass (3, 5), cello (5)
Nobuyuki Takahashi: drums (3)
Kazuhisa Uchihashi: guitar (4, 6, 9), chorus (4)
Kazutoki Umezu: alto sax (4), clarinet (4, 9), soprano sax (9)
Shuichi Enomoto: shahnai (5)
Izumi Matsumoto: dilruba (5)
Chiharu Mikuzuki: bass (9)
Funky Suekichi: drums (9)
and others

Produced by Shizuru Ohtaka
Co-produced by Hiroaki Sei

Released 1994