Improvised Music from Japan / Discography

Michihiro Satoh

Jonkara: Pure Sound of Japan; Tsugaru-shamisen no Sekai

(Kyoto Records, KYCH-2008) (CD)


 1. Tsugaru Jonkara Bushi (6:17)
 2. Tsugaru Yosare Bushi (3:00)
 3. Tosa no Sunayama (2:49)
 4. Tsugaru Aiya Bushi (4:17)
 5. Tsugaru Ondo (5:19)
 6. Tsugaru Sansagari (4:12)
 7. Tanabu Oshimako Bushi (3:20)
 8. Tsugaru Jinku (1:43)
 9. Tsugaru Jonkara Bushi (Old Tune) (3:26)
 10. Tsugaru Ohara Bushi (Old Tune) (3:50)
 11. Ajigasawa Jinku (2:25)
 12. Natsuyoi Matsuri (4:19)
 13. Nikata Bushi (3:49)
 14. Tsugaru Jonkara Bushi (4:07)

Tracks 1, 2, 5, 6, 9, 10 and 14: Michihiro Satoh (tsugaru-shamisen)
Track 3: Michihiro Satoh (tsugaru-shamisen), Yugen Yashita (shakuhachi), Shozan Tanabe (shakuhachi) and Shigeri Kizu (taiko)
Tracks 4, 8 and 11: Michihiro Satoh (tsugaru-shamisen), Yugen Yashita (shakuhachi) and Shigeri Kizu (taiko)
Track 7: Michihiro Satoh (tsugaru-shamisen) and Shozan Tanabe (shakuhachi)
Track 12: Michihiro Satoh (tsugaru-shamisen), Shozan Tanabe (shakuhachi) and Shigeri Kizu (taiko)
Track 13: Michihiro Satoh (tsugaru-shamisen) and Yugen Yashita (shakuhachi)

Recorded on December 23, 24 and 27, 1994 by Hiroyuki Ikari at Studio Two-Up in Yokohama
Produced by Mitsu Ishii
Mixed by Hisashi Mizoguchi
Art director: Yoshiyuki Ohno
Design: Mayuko Horikawa
Photography: Yumi Mochizuki
Includes liner notes by Anne Prescott (in English) and on each piece by Michihiro Satoh (in Japanese)

Released in January 1995