Improvised Music from Japan / Discography

Shibusashirazu Orchestra

Shibusamichi

(Nutmeg, NC-2065) (Japan) (CD)


  1. Aho no Oh (3:20)
  2. Little Wing (10:01)
  3. Naadam (9:09)
  4. Onuma Blues (8:12)
  5. Senshi (14:57)
  6. Igo Go Go! (2:37)
  7. At Last I Am Free (12:36)

Shibusashirazu Orchestra
Daisuke Fuwa: conductor
Junji Hirose: tenor sax, soprano sax
Naohiro Kawashita: tenor sax, soprano sax
Satoshi Konno: tenor sax
Kunihiro Izumi: alto sax
Yasuhiro Kusakabe: alto sax
Arata Suzuki: soprano sax
Naoki Hanashima: bass clarinet
Tadashi Ishikawa: trumpet
Shuichi Suehiro: trumpet
Yoichiro Kita: trumpet
Kizan Daiyoshi: shakuhachi, fue
Yuji Katsui: violin
Takayuki Kato: guitar
Hal Miyazawa: guitar, voice
Izumi Kaneko: keyboards
Seiko Tsuruta: keyboards
Sakuya Ao: keyboards
Hiroshi Higo: bass
Shiro Onuma: drums
Shuji Soh: drums
Hiro Katagai: percussion
Miho Yoshida: percussion
Kiro Sorimachi: voice
Chibusashirazu (Ruby and Sayaka): dance

Produced by Shibusashirazu Orchestra
Recorded live by Atsushi Tanaka at Buddy in Tokyo on December 25, 1992
Mixed by Yosuke Nozawa at Phoenix City Studio
Illustration: Koji Suzuki

Released 1993