Improvised Music from Japan / Discography

Shin Heyon
Kan Mikami
Michihiro Satoh
Toshiaki Ishizuka
Toshiki Sawada

Fukon

(Jomon Soul no Kai, JOH-1001/P.S.F. Records, PSFD-8001) (CD)


  1. Fukinoto (9:35)
  2. Tsuki no Shikake (7:12)
  3. Kareha no Yoni (3:00)
  4. Girisha no Kaze (1:57)
  5. Juku no Toki no Etai no Shirenai Ano Netsu wa (2:48)
  6. Yume (5:04)

Words and music by Shin Heyon
Additional words and arrangement by Kan Mikami

Shin Heyon: komun'go, vocal, percussion
Kan Mikami: vocal, guitar
Michihiro Satoh: tsugaru-shamisen
Toshiaki Ishizuka: drums, percussion
Toshiki Sawada: janbe

Recorded at Ongakugoya in Iwaki on January 9, 1998
Engineered by Manabu Sano
Illustration: Toshiki Sawada
Art direction: Yoshimasa Niizuma
Produced by Yoshimasa Niizuma
Includes liner notes in Japanese by Yoshimasa Niizuma

Released 1998