Improvised Music from Japan / Discography

Sidelights

Rev-Node Compilation Vol. 2

(Rev-Node Records, RNCD-003) (Japan) (CD)


 1. Chozu - Ame
 2. Chozu - Ano Hashi wo Watatte
  Chozu: Yoko Honmatsu (vocals, guitar), Yuka Fujita (vocals, bass)

 3. See Emily Play - S.F.
 4. See Emily Play - Slow Language
  See Emily Play: Kouichi Ito (vocals, guitar), Yumiko Osada (bass), Michita Ueno (drums), Daisaku Hayashi (keyboard)

 5. Gongos - Doyobi
  Gongos: Gen Yasuo (drums), Atsushi Kusaka (bass), Junichi Seno (keyboard), Yoko Honmatsu (guitar)

 6. Akira - Honeymoon
 7. Akira - Koi
  Akira: Ayano Shigemoto (vocals, program)

 8. Ekimae Ryokan - Matatabi Futatabi
 9. Ekimae Ryokan - Annu Taiin no Elevator Kenkoho
  Ekimae Ryokan: Masahiro Bunya (vocals), Norio Hirosawa (guitar), Masahiro Koide (bass), Yoko Honmatsu (drums), Wataru Oshima (keyboard)

 10. Water - Sankai
 11. Water - Detune
  Water: Toshiyuki Fujii (vocals, guitar), Midori Uchida (vocals, bass), Hideaki Tanioka (drums)

Recorded by Toshiyuki Fujii and Ju Muraoka
Cover photos by Kumi Tokura

Released in August 2001