Improvised Music from Japan

Schedule of Upcoming Concerts


April May


Tetuzi Akiyama Haco Junji Hirose Kazuo Imai

Takuji Kawai Takahiro Kawaguchi Utah Kawasaki Kazushige Kinoshita

Katsuyoshi Kou Madoka Kouno Sachiko M Seijiro Murayama

Toshimaru Nakamura Masahiko Okura Makoto Oshiro Otomo Yoshihide

Tetsu Saitoh Taku Sugimoto Yumiko Tanaka Tetsuya Umeda

Michiyo Yagi Katsura Yamauchi


Upcoming Concerts outside JapanLast updated: April 3, 2015

Improvised Music from Japan home page