Improvised Music from Japan

Schedule of Upcoming Concerts


April May


Tetuzi Akiyama Asuna (Naoyuki Arashi) Haco Junji Hirose

Kazuo Imai Takuji Kawai Takahiro Kawaguchi Utah Kawasaki

Kazushige Kinoshita Toshihiro Koike Katsuyoshi Kou Madoka Kouno

Sachiko M Seijiro Murayama Toshimaru Nakamura Masahiko Okura

Aki Onda Otomo Yoshihide Tetsu Saitoh Taku Sugimoto

Mitsuteru Takeuchi Tamaru Yumiko Tanaka Taku Unami

Tetsuya Umeda Michiyo Yagi Katsura Yamauchi Tetsuro Yasunaga


Upcoming Concerts outside JapanLast updated: April 12, 2014

Improvised Music from Japan home page